03. 04. 2019

Schůzka třídních důvěrníků

Schůzka důvěrníků proběhla 8.4. Termín následující schůzky bude upřesněn před příštími ...více
07. 11. 2018

Schůzky rodičů: obecné informace

Plánované třídní schůzky: 24. 9.2018 19. 11.2018 15. 4.2019 Pokud není ...více
06. 11. 2018

Obecné informace ke sběru papíru

Základní informace k organizaci sběru papíru pro tento školní rok zde. ...více
05. 11. 2018

Prázdniny v Itálii

ITÁLIE, Lido degli Estensi, kemp Mare Pineta, 12. - 21. 7. 2019, C ...více

Školní družina

Motto: učíme se tím, že věci děláme

Školní družina /dále ŠD/ při ZŠ Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5 zajišťuje provoz pro žáky od nultých do třetích tříd. Oddělení ŠD jsou umístěna v budově odloučeného pracoviště 1.stupně v ulici Školní 820/17A, v pavilonu tělocvičny, vedení školy a jídelny. Děti jsou rozděleny do sedmi oddělení, která mají svůj časový rozvrh a výchovný plán přizpůsobený věku dětí a jejich schopnostem. Týdenní a denní rozvrh činností je sestaven tak, aby vyhovoval požadavkům duševní hygieny (střídání klidných a fyzicky náročnějších činností, práce a odpočinku, organizovaných a spontánních činností).

Činnost ŠD se řídí vnitřním řádem školní družiny, jehož součástí je Směrnice pro stanovení poplatků za ŠD. Každý týden se ve ŠD dětem nabízí různorodé aktivity, které rozvíjejí jejich schopnosti a umožňují jim poznat vlastní osobnost a jejich místo ve skupině. Děti jsou vedené ke správnému chování a jednání s dospělými osobami nejen ve škole, ale i mimo ni. Učíme je kamarádskému chování v dětském kolektivu, větší samostatnosti a odpovědnosti za své chování.

Základní informace zde.

Odpočinkové činnosti

jsou klidné, pohybově i duševně nenáročné, zařazují se ráno po příchodu do ŠD a odpoledne po obědě. Patří sem relaxace na koberci, klidné hry - námětové, konstruktivní, stolní, komunitní, poslech četby, sledování pohádek, poslech písniček, prohlížení a četba z knih a dětských časopisů, rozhovory s žáky podle jejich potřeb.

Rekreační činnosti

mají formu pohybových aktivit vykonávaných co nejvíce na zdravém vzduchu. Patří sem pohybové hry na hřišti, na zahradě, v tělocvičně, hry v přírodě, orientační hry, vycházky spojené s brannou a přírodovědnou činností, hudebně pohybové hry, tělovýchovné chvilky v průběhu různých zaměstnání.

Zájmové činnosti

rozvíjejí všechny stránky osobnosti dětí, pomáhají uspokojovat, kultivovat a rozvíjet jejich rozmanité potřeby a zájmy. Ve ŠD se děti seznamují s obecně zaměřenými základními druhy zájmových činností. Tvořivá zájmová činnost u žáků rozvíjí estetické cítění a vztah k práci.

Výtvarné činnosti – různé techniky, výstavky, účast na výtvarných soutěžích.

Pracovní činnosti – výrobky z různých materiálů, výstavy, dárky pro rodiče, kamarády.

Hudebně pohybové činnosti – nácvik písní, tanečků, besídky pro rodiče, soutěže.

Literárně dramatická činnost – básničky, dramatizace pohádek, prvky dramatické výchovy.

Činnosti sebeobslužné - vedou děti k upevňování hygienických a kulturních návyků a činnosti veřejně prospěšné vedou děti k přiměřenému podílu na dobrovolné práci ve prospěch druhých, k tvorbě i ochraně životního prostředí. Žáci se podílejí na úpravě místností družiny a okolí školy, pomáhají menším a slabším.

 

Líbí se vám ranní rozhlasové vysílání?


Ano
2937
Ne
1570

ZŠ Vojnovičova

ZŠ Vojnovičova
Telefon a email vrátnice:
475 669 141
733 737 584
 
Telefon a email sekretariát:
475 669 143
 
Telefon a e-mail jídelna:
475 669 149
733 125 723

Telefon a e-mail družina:
725 415 327
 
Telefon a e-mail školní klub:
601 562 102
kucerova@zsvojnovicova.cz
 
Telefon a e-mail odloučené pracoviště:
733 737 591

 


ZŠ Vojnovičova


ZŠ Vojnovičova